Home / Tags / financial instruments / Content
 1. Event participants

 2. Event participants

 3. Event overview

 4. Event participants

 5. Event participants

 6. Event participants

 7. Event participants

 8. fi-compass publications

 9. Nelson Souza

  Nelson Souza, Secretary of State for Development and Cohesion, Portugal

 10. Eirini Botonaki

  Eirini Botonaki, European Investment Fund

 11. Nikos Mantzoufas

  Nikos Mantzoufas, Ministry of Economy, Development and Tourism, Greece

 12. Joanna Wardzińska

  Joanna Wardzińska, Social and Economic Investment Company TISE S.A., Poland

 13. Nikos Mantzoufas, Eirini Botonaki

  Nikos Mantzoufas, Ministry of Economy, Development and Tourism, Greece; Eirini Botonaki, European Investment Fund

 14. Joanna Wardzińska, Nikos Mantzoufas, Eirini Botonaki

  Joanna Wardzińska, Social and Economic Investment Company TISE S.A., Poland; Nikos Mantzoufas, Ministry of Economy, Development an…

 15. Georges Kolivas

  Georges Kolivas, European Commission (DG REGIO)

 16. Albena Taneva

  Albena Taneva, European Commission (DG REGIO)

 17. Christos Pouris

  Christos Pouris, European Investment Bank

 18. Christos Pouris, Albena Taneva, Georges Kolivas

  Christos Pouris, European Investment Bank; Albena Taneva, European Commission (DG REGIO); Georges Kolivas, European Commission (DG…

 19. Kai Böhme

  Kai Böhme, fi-compass expert

 20. Georges Kolivas

  Georges Kolivas, European Commission (DG REGIO)

 21. Networking break